Karaman Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (50 Kişi)
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI
Karaman Belediye Başkanlık bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayıl, Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasında yer alan şanları
taşımak koşuluyla Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan, derece, sayısı, KPSS puanı, eğitim durumu ve bölümü belirtilen
niteliklerde 50 adet itfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ KPSS (TABAN PUANI) EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İtfaiye Eri 5
6
3
4
E/K KPSSP3- 55 Lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak
G.İ.H İtfaiye Eri 6
7
8
3
6
3
E/K KPSSP3- 60 Lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların idari ve sosyal bölümlerinden mezun olmak
G.İ.H itfaiye Eri 8
9
2
5
EK KPSSP93- 60 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak
G.İ.H itfaiye Eri 10
11
5
2
E/K KPSSP93- 60 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların idari ve sosyal bölümlerinden ve mezun olamak
G.İ.H İtfaiye Eri 11 7 E/K KPSSP93- 60 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokul lann İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden mezun olmak
G.İ.H İtfaiye Eri 11 10 E/K KPSSP94- 70 Lise ve dengi Okul Mezunu Olmak
TOPLAM: 50 Adet

İTFAİVE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI:
1- Türk vatandaşı olmak,
2- İtfaiye eri alımı sınavının yapılacağı tarih itibarı ile 30 yaşım doldurmamış olmak.
3- Fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okul mezunu olmak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolay, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
7- Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıktan bulunmamak.
8- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak..
9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m. kadınlarda en az. İ,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
10-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, KPSS’lerden lisans mezunu adaylar için (KPSSP3) 60 puan, önlisans mezunu adaylar için (KPSSP93) 60 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için (KPSSP94) 70 ve üzeri puan almış olmak
SINAVA BAŞVURU:
Başvurular, Karaman Belediye Başkanlığı İman Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. (Faks, posta ve İnternet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Başvuru süresi 16/08/2011 Salı Günü, saat: 08.00’de başlayıp, saat: 17.00’de sona erecektir.
BAŞV URU SİRASİNDA İSTENİLECEK BELGELER:
1- Aday tarafından doldurulacak olan İş Başvuru Formu (Boş İş Başvuru Formu örneği Karaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek veya www.karaman.bel.tr adresinden indirilecektir.)
2- KPSS Sonuç Belgesi örneği fotokopisi,
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik nolu)
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6- İş Başvuru Formundaki boy kilo tespiti her hangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olacaktır.(İş talep formundaki boy kilo tespit onay, olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
İtfaiye Erliğine başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadroların her kategori (öğrenim durumu ve bölümü) için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadroların 3 kat, aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacakların listesi Başkanlığımız www.karaman.bel.tr internet sitesinden yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. T.C Kimlik Kartlarını ibraz etmek üzere Sınava Giriş Belgeleri mesai saatleri içinde Karaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır Sınava katılmayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.
IİNAV YERİ VE ZAMANI:
Sınav Karaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 06/09/2011 Salı günü saat: 09.00’da sözlü sınav olarak” başlayacak, sınava çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde, takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınav bittikten sonra dayanıklılık testi. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Dayanıklılık testi için adaylar yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getireceklerdir.
Adaylar Sınava Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanmak üzere Nüfus Cüzdanını (T.C. Kimlik Nolu) yanında bulundurulacak ve sözlü sınava girerken Sınava Giriş Belgesini Sınav Komisyonuna teslim edeceklerdir
SINAV KONUSU (MÜLAKAT):
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi
3- 637 sayılı Devlet Memurları Kanuna
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
5- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,
5INAV SEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
Sözlü sınav, Sınav Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre yapılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihi takiben ikinci işgünü içerisinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.karaman.bel.tr internet adresinden ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavda başarılı olan adayların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar asil, yansı kadar yedek üye belirlenecektir. Sınavı Kazanan adaylardan süresi içinde, atanması için gerekli belge ve işlemleri tamamlamayanların, eksik ve yanlış beyanda bulunarak görevine başlayamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı yada taleplerde aranan kriterlerin mevcut olmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.3 yorum

  1. Bir itfaiye eri olarak şimdiden işe alınacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. İşimiz çok kolay gibi gözüksede zorlukları en iyi biz biliriz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*